REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym  przez Sprzedającego pod adresem www.kokusushi.pl 

Sprzedającym jest K&K KOWALCZYK I KOSZYK SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w 30-011 Kraków ul.  Wrocławska 33/LU3. Zarejestrowany pod numerem NIP: 6772496174, Regon 525590647 zwany  także zamiennie „Usługodawcą”. 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: 

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: oliwia.koszyk@vp.pl, qadd.pk88@gmail.com 

§1 Definicje 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości  prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w  niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. 

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu  niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu  Internetowego. 

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa  Sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta  pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 

8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kokusushi.pl, za  pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie. 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i  oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie  danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego Rodzaju sieci  urządzenia końcowego. 

§2 Zasady ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem www.kokusushi.pl 

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z  niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 

3. Sklep internetowy KOKU SUSHI prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym,  którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zamówień, Klient powinien dysponować  aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet,  spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: 

a. przeglądarka internetowa Internet explorer w wersji 9 lub nowszej. 

b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli. 

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści  propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób  trzecich. 

§3 Składanie zamówień 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Koku Sushi są cenami brutto podanymi w  złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, minimalna wartość zamówienia na  dowóz wynosi 45,00 zł. Koszt dostawy na terenie miasta to 10-25 zł w zależności od strefy.  

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową. 

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać od poniedziałku do niedzieli w  godzinach od otwarcia lokalu do 15 minut przed zamknięciem lokalu, z wyjątkiem dni  świątecznych. 

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i  prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który zamówienie ma być wysłane  oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli  kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub  faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanego zamówienia lub przesłana drogą  pocztową, na wskazany adres. 

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych  osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w  związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w  swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia  procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło,  niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane  Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed  niepowołanym dostępem osób trzecich. 

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze  sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia, w celu dokończenia zamówienia należy postępować  zgodnie z otrzymanymi instrukcjami w e-mailu. 

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek  bankowy powiązany z systemem płatniczym payu w przypadku płatności przelewem lub  momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności przy  odbiorze gotówką. 

§4 Koszty dostawy 

1. Zamówienie jest wysłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Restauracja  poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który  uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

2. Zamówienie jest dostarczane przez zewnętrzną firmę kurierską z którą współpracuje firma K&K  KOWALCZYK I KOSZYK SPÓŁKA CYWILNA. Opłata za dostarczenie zamówienia wynosi 10-25 zł w  zależności od strefy. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w restauracji KOKU Sushi.  

Do każdego zamówienia na wynos lub dowóz należy doliczyć koszt opakowania od 2 zł. O ilości  potrzebnych opakowań decyduje system zamówień, który przydziela optymalną ilość opakowań  do danego zamówienia. 

§5 Płatności 

1. Na każde sprzedane zamówienie wystawiamy paragon lub fakturę VAT. 

2. Płatność za zamówienie może nastąpić przy odbiorze towaru lub za pośrednictwem systemu  płatności elektronicznych Blik. 

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu lub aplikacji użytkownik może zgłaszać na adres  e-mail lub w formie pisemnej na adres Ul. Wrocławska 33/LU3 30-011 Kraków. Reklamacja  powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz dokładny opis stanu faktycznego. 

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych.  Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez e-mail lub listownie. 

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) administratorem baz danych osobowych  przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Firma  administrująca sklep online Bxpress Sp. z o.o., ul. Lipowa 29 15-424 Białystok. 

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą  być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zamówień do klienta. Klienci mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane  dobrowolnie. 

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów  we wprowadzanych danych: 

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci  posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania  wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta. 

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także telefonicznie na numer  570 970 310  

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie  w ramach udostępnionych opcji. 

4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie  teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 

§8 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z  dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia  27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu  cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks  cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem  zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według  przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks  postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.). 

Data opublikowania regulaminu: 05.07.2023