Zamów online!

Regulamin on-line Legnica

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.kokusushi.pl

Sprzedającym jest TOP SALES Dawid Belka z siedzibą w Legnicy 59-220, Wrocławska 27/18. Zarejestrowany pod numerem NIP: 6912396597, Regon: 022142929 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: legnica@kokusushi.pl

§1 Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 • Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kokusushi.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§2 Zasady ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kokusushi.pl
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 • Sklep internetowy KOKU SUSHI prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 • W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zamówień, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • przeglądarka internetowa Internet explorer w wersji 9 lub nowszej.
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 • Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§3 Składanie zamówień

 • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Koku Sushi są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, minimalna wartość zamówienia na dowóz wynosi 40,00zł. Koszt dostawy na terenie miasta – 7 zł.
 • Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 • Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać od niedzieli do czwartku w godzinach od 11:45 do 21:45 oraz w piątek i sobotę w godzinach od 11:45 do 22:45 z wyjątkiem dni świątecznych.
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.
 • W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanego zamówienia lub przesłana drogą pocztową, na wskazany adres.
 • W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 • Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia, w celu dokończenia zamówienia należy postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami w e-mailu.
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy powiązany z systemem płatniczym payu w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności przy odbiorze gotówką.

 

§4 Koszty dostawy

 • Zamówienie jest wysłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Restauracja poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 • Zamówienie jest dostarczane przez zewnętrzną firmę DRIVER Kamil Malewski z którą współpracuje firma TOP SALES Dawid Belka. Opłata za dostarczenie zamówienia wynosi 0zł. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w restauracji Koku Sushi. Do każdego zamówienia na wynos lub dowóz należy doliczyć koszt opakowań, duże i małe opakowanie kosztuje 1zł. O ilości potrzebnych opakowań decyduje pracownik który pakuje zamówienie, zawsze jest to optymalna ilość do danego zamówienia.
 • Klient jest obciążany kosztami dostawy które wynoszą na terenie Miasta 7 zł, poza terenem Miasta według cennika DRIVER Kamil Malewski.

 

§5 Płatności

 • Na każde sprzedane zamówienie wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
 • Płatność za zamówienie może nastąpić przy odbiorze towaru lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych payu.

 

§6. Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu lub aplikacji użytkownik może zgłaszać na adres e-mail: legnica@kokusushi.pl, lub w formie pisemnej na adres ul. Wrocławska 27/18, 59-220 Legnica. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz dokładny opis stanu faktycznego.
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez e-mail lub listownie.

 

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Firma administrująca sklep online Bxpress Sp. z o.o., ul. Lipowa 29 15-424 Białystok.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zamówień do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także telefonicznie na numer: 534 005 383.
  • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§8 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodekscywilny (Dz. U. 1964 nr16 poz.93 ze zm.).
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr43 poz. 296 ze zm.).