I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu WWW, zlokalizowanego pod adresem www.kokusushi.pl dalej: „Serwis”), na rzecz

użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis (dalej: „Użytkownicy”).

2. Usługa świadczona jest przez Gastronom S.C. U. Olechno, M. Olechno, P. Olechno ul. Kilińskiego 7/1, 15-089 Białystok (dalej: „Usługodawca”).

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

II. Usługa i korzystanie z usługi

1. Świadczona usługa polega na:

a) udostępnianiu użytkownikom końcowym sieci Internet treści Serwisu, związanych

z ofertami pracy w restauracjach Usługodawcy;

b) udostępnieniu wyszukiwarki ofert pracy w restauracjach Usługodawcy.

2. Usługa dostępna jest dla użytkowników końcowych sieci Internet.

3. Świadczona usługa przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników końcowych sieci Internet, korzystających z Serwisu;

4. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

5. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny

(Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer,

Firefox, Chrome, Opera, Safari).

III. Odpowiedzialność

1. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej

dostępności świadczonej Usługi, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada z ich dostępność oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym

korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub

innych Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.

4. Treści zawarte w Serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią porady

prawnej, biznesowej, podatkowej lub inwestycyjnej. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne, wyczerpujące, dokładne i aktualne.

5. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na

adres: rekrutacja.bialystok@kokusushi.pl

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem

reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie

pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

V. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.