REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.kokusushi.pl
Sprzedającym jest MB Group M. Mokrzycki z siedzibą w Wałbrzychu 58-303 , Niegolewskiego 1. Zarejestrowany pod numerem NIP: 8862850798, Regon: 021277202 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: sushi.mbgroup@gmail.com

§1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kokusushi.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kokusushi.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy KOKU SUSHI prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zamówień, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa Internet explorer w wersji 9 lub nowszej.

b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Koku Sushi są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, minimalna wartość zamówienia na dowóz wynosi 60,00 zł. Koszt dostawy na terenie Wałbrzycha podzielone są na strefy:

STREFA I – koszt klienta 5 zł
Zamówienie powyżej 100 zł dostawa gratis.
– Śródmieście
– Nowe Miasto – do 11 Listopada 216
– Stary Zdrój – do WSZIP
– Podgórze – do Biedronki
– Sobięcin – do Kosteckiego
– Biały Kamień
– Gaj

STREFA II – koszt klienta 10 zł
Zamówienie powyżej 150 zł dostawa gratis.
– Rusinowa – Osiedle Górnicze
– Konradów
– Nowy i Stary Glinik
– Górne Podgórze – od Biedronki
– Sobięcin – od Kosteckiego
– Szczawno Zdrój
– Piaskowa Góra
– Podzamcze
– Poniatów – do Warszawskiej / octownia
– Strzegomska / Kozice
– Szczawienko – do Lelewela

STREFA III – koszt klienta 15 zł
Zamówienie powyżej 200 zł dostawa gratis.
– Poniatów – Orkana Góra / od octowni
– Szczawienko – od Lelewela
– Lubiechów
– Książ

Płatność bezpośrednio u kierowcy taksówki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać od poniedziałku do niedzieli w godzinach od otwarcia lokalu do 15 minut przed zamknięciem lokalu, z wyjątkiem dni świątecznych.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanego zamówienia lub przesłana drogą pocztową, na wskazany adres.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia, w celu dokończenia zamówienia należy postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami w e-mailu.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy powiązany z systemem płatniczym payu w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności przy odbiorze gotówką.

§4 Koszty dostawy

1. Zamówienie jest wysłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Restauracja poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Zamówienie jest dostarczane przez zewnętrzną korporację TAXI z którą współpracuje firma MB Group M. Mokrzycki. Opłata za dostarczenie zamówienia uzależniona jest od strefy miasta. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w restauracji Koku Sushi. Do każdego zamówienia na wynos lub dowóz należy doliczyć koszt opakowania 2 zł. O ilości potrzebnych opakowań decyduje pracownik który pakuje zamówienie, zawsze jest to optymalna ilość do danego zamówienia.

3. Klient jest obciążany kosztami dostawy, które uzależnione są od strefy miasta , poza terenem Miasta według cenniki danej korporacji TAXI.

§5 Płatności

1. Na każde sprzedane zamówienie wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

2. Płatność za zamówienie może nastąpić przy odbiorze towaru lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych payu

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu lub aplikacji użytkownik może zgłaszać na adres e-mail sushi.mbgroup@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: ul. Rynek 21, 58-300 Wałbrzych. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz dokładny opis stanu faktycznego.

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez e-mail lub listownie.

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Firma administrująca sklep online Bxpress Sp. z o.o., ul. Lipowa 29 15-424 Białystok.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zamówień do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także telefonicznie na numer 577 525 009.

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodekscywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

Data opublikowania regulaminu: 17.04.2018