Zamów online!

Regulamin programu lojalnościowego i kart rabatowych

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOKU SUSHI

 • 1. Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

Organizator – firma Gastronom spółka cywilna Urszula Olechno , Mariusz Olechno, Piotr Olechno z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 7/1 , 15-089 Białystok , NIP 966 174 86 68

Program – program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych –sieci sushi barów KOKU Sushi realizowany za pomocą ApliQkacji oraz Kart PCV

Aplikacja – bezpłatny program o nazwie KOKU SUSHI obsługiwany przez telefony z systemem operacyjnym Android i IOS do pobrania ze sklepów : Google Play oraz App Store, umożliwiający uczestnictwo w programie. Aplikacja generuje i przyporządkowuje uczestnikowi jego unikalny kod kreskowy, który umożliwia zbieranie Punktów.

Karta PCV – plastikowa karta z nadrukowanym unikalnym kodem kreskowym, który umożliwia zbieranie Punktów.

Sushi bar – punkt gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęty Programem , należącym do sieci sushi barów KOKU SUSHI, w których właścicielem jest Organizator. Każdy sushi bar może być w każdym momencie trwania Programu wyłączony z Programu lub włączony do Programu przez Organizatora . Aktualna lista sushi barów objętych Programem znajdować się będzie na stronie internetowej o adresie www.kokusushi.pl w zakładce Sushi Bary .

Uczestnik – klient sushi baru który pobrał i zainstalował Aplikację lub zarejestrował się na stronie www.kokusushi.pl

Punkty – naliczane za zakup pozycji z karty menu objętych Programem za pomocą Aplikacji lub Karty PCV.

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego obowiązki oraz prawa Uczestnika i Organizatora.
 2. Program rozpoczyna się w dniu wyznaczonym przez Organizatora i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim 1-miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu programu dokonane zostanie za pośrednictwem w sushi barów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej .
 3. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego regulaminu.
 4. Program łączy się z innymi promocjami .
 • 3. Uczestnictwo w programie
 1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych , które, zarejestrowały się na stronie kokusushi.pl i odebrały Kartę PCV lub pobrały i zainstalowały Aplikację ,a także spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.
 2. Do korzystania z Aplikacji i posiadania karty PCV konieczne jest rejestracja za pomocą aktualnego adresu email.
 3. Do korzystania z Karty PCV konieczne jest podanie aktualnego adresu email oraz rejestracja na stronie lub poprzez Aplikację . Bez aktywacji konta nie będzie możliwe zbieranie Punktów.Podanie nieprawidłowego lub nieprawdziwego adresu email sprawi, że nie będzie możliwości zbierania Punktów , ponieważ konto nie będzie aktywowane.
 4. Rejestracja w Programie równoznaczna jest ze zgodą na przesyłanie informacji dotyczących programu lojalnościowego.
 5. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa , poprzez odinstalowanie Aplikacji i wyrejestrowanie się z Programu. Likwidacja konta równoznaczna jest z utratą wszystkich zebranych Punktów. Po likwidacji konta nie będzie możliwości rejestracji na ten sam email ponownie.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programie na osobę trzecią . Uczestnik bierze udział w Programie osobiście . Wyłączne jest działanie Uczestnika bez pośrednictwa przedstawiciela.
 7. W przypadku powzięcia przez organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości zbierania oraz wykorzystania Punktów. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o blokadzie zbieranie Punktów za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając jednocześnie adres email do osoby od której Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące okoliczności blokady w zbieraniu Punktów.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie , jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postepowaniem niniejszego regulaminu.
 • 4. Zasady Programu
 1. Uczestnik bierze udział w Programie instalując Aplikację na swoim telefonie i rejestrując się lub rejestrując się przez stronę www.kokusushi.pl
 2. Naliczanie Punktów wymaga okazania przez Uczestników unikalnego kodu kreskowego widniejącego na Karcie PCV lub w Aplikacji pracownikowi Sushi Baru bezpośrednio po dokonaniu zamówienia i przed opłatą . Naliczenie polegać będzie na zeskanowaniu kodu kreskowego Użytkownika przez urządzenie w Sushi Barze.
 3. Naliczanie punktów przysługuje za zakup zamówienia z wyłączeniem napojów coli, lunchów , lunch bufet sushi , promocji „Rodzinna Niedziela” .
 4. Do każdej pozycji z karty menu przypisane są punkty. Jeden punkt otrzymany po zakupie odpowiada 0,02 zł którego można użyć przy odjęciu od sumy kolejnego zamówienia.
 5. Uczestnik może sprawdzić saldo uzbieranych Punktów w Programie w każdym momencie jego trwania za pomocą Aplikacji lub na stronie kokusushi.pl po zalogowaniu na swoje konto.
 6. Uczestnik ma możliwość otrzymania karty zniżkowej 10% po zebraniu 10000 Punktów, musi zgłosić chęć Organizatorowi w wybranym przez siebie Sushi Barze.
 7. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne nagrody nie przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 8. Nagrody w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
 • 5. Aplikacja KOKU SUSHI
 1. Aplikacja jest własnością BXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Polowej 9A, 15-612 Białystok (Polska), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku – XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000440332, o nr NIP: 542-322-83-45, o nr REGON: 200744131 i bezpłatnie udostępniona jest Uczestnikowi w związku z Programem. Jeden Uczestnik może jednokrotnie zainstalować Aplikację .
 2. Aplikacja może być wykorzystywana na potrzeby Programu i zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • 6. Reklamacje
 1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z przyczyn niezależnych od niego Uczestnik utraci zebrane dotychczas Punkty.
 2. Punkty naliczane są każdorazowo przy zakupie – nie istnieje możliwości naliczenia Punktów na podstawie paragonu, nawet w przypadku niezależnym od obydwu stron jak np. awaria internetu, awaria aplikacji, awaria sprzętu do skanowania.
 3. W sytuacjach spornych prosimy kierować swoje uwagi na adres : magdalena.m@kokusushi.pl

Organizator rozpatrzy przedstawioną sytuacje w ciągu 21 dni od daty otrzymania wiadomości.

 

 

 

 

REGULAMIN KART RABATOWYCH KOKU SUSHI

wydanych przez jednego z właścicieli sushi barów KOKU SUSHI na terenie Polski .

 1. Karta Rabatowa KOKU SUSHI zwana dalej Kartą, wydana przez właścicieli sushi barów KOKU SUSHI, zwanych dalej Wydawcami uprawnia do skorzystania z rabatu w wybranych sushi barach KOKU SUSHI na terenie Polski , kórych wykaz zajduje się w załączniku numer 1 .
 2. Karta upoważnia do otrzymania rabatu w sushi barach KOKU SUSHI o wartości 10% lub 20% naliczonego od końcowej wartości zamówienia zgodnie z rabatem wskazanym na karcie.
 3. Karta zacznie funkcjonować w momencie gdy zarejestrujemy się poprzez ściągnięcie aplikacji KOKU SUSHI lub na stronie www.kokusushi.pl i przekażemy chęć użytkowania Wydawcy karty.
 4. Rabat nie obejmuje pozycji z menu aktualnie objętych promocją, LUNCHY, LUNCH BUFET SUSHI, RODZINNYCH NIEDZIELI , napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych oraz zamówień na wynos z dowozem.
 5. Karta nie jest kartą płatniczą, a udzielonego w ramach jej użytkowania rabatu nie można wymienić na gotówkę.
 6. Kartę należy okazać kelnerowi w momencie wyboru formy płatności przed dokonaniem płatności za złożone zamówienie, w przypadku nieokazania Karty przed dokonaniem płatności, sushi bar ma prawo odmówić udzielenia rabatu.
 7. Sushi bar ma prawo odmówić realizacji rabatu w wypadku:
 • dezaktywacji Karty, bez względu na przyczynę dezaktywacji karty,
 • braku technicznej możliwości realizacji, niezależnej od Wydawcy, w szczególności braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
 • uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zawartych na Karcie kodu kreskowego
 • nieokazaniu Karty kelnerowi przed dokonaniem płatności za złożone zamówienie.
 1. Użytkownik Karty nie ma prawa użyczania jej osobom trzecim.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny w sushi barach KOKU SUSHI, siedzibie Wydawców oraz na stronie internetowej www.kokusushi.pl
 3. Wydawcy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Ewentualnie zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia ich przez Wydawców na stronie internetowej www.kokusushi.pl
 4. W momencie zgubienia karty lub jej uszkodzenia istnieje możliwość wydania nowej karty . Należy się zgłosić do Wydawcy karty w wybranym sushi barze KOKU SUSHI.
 5. Korzystanie z Karty Rabatowej KOKU SUSHI oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Załącznik numer 1

Wykaz sushi barów KOKU SUSHI na terenie Polski

 

 

Lp.

Miasto

Adres

1.

Białystok

Ul. Sienkiewicza 3

15-432 Białystok

Ul. Kilińskiego 7/1

15-089 Białystok

Ul. Zachodnia 2/A3

15-345 Białystok

Ul. Antoniuk Fabryczny 11 lok.U5

15-762 Białystok

2.

Bolesławiec

Ul. Piaskowa 20

59-700 Bolesławiec

Ul. Prusa 8

59-700 Bolesławiec

3.

Bydgoszcz

Ul. Długa 35

85-034 Bydgoszcz

4.

Chojna

Ul. Ogrodowa 3/2B

74-500 Chojna

5.

Częstochowa

Ul. Wieluńska 4

42-200 Częstochowa

6.

Gdańsk

Ul. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

7.

Głogów

Ul. Rynek 75

67-200 Głogów

8.

Gniezno

Ul. Rynek 20

62-200 Gniezno

9.

Jastrzębie-Zdrój

Ul. Wielkopolska 1G

44-335 Jastrzębie-Zdrój

10.

Jelenia Góra

Ul. Solna 4

58-500 Jelenia Góra

11.

Kalisz

Ul. Główny Rynek 5

62-800 Kalisz

12.

Katowice

Ul. Gliwicka 57

41-853 Katowice

13.

Komorniki

Ul. Młyńska 38

62-052 Komorniki

14.

Kraków

Ul. Wrocławska 33 lok. LU3

30-011 Kraków

Ul. Piltza 43

30-392 Kraków

15.

Legnica

Ul. Św. Piotra 9

59-220 Legnica

Ul. Wrocławska 27

59-220 Legnica

16.

Leszno

Ul. Rynek 25

64-100 Leszno

17.

Lubań

Ul. Bankowa 9/L1

59-800 Lubań

18.

Lubin

Ul. Wileńska 8

59-300 Lubin

19.

Lubliniec

Ul. Oleska 20

42-700 Lubliniec

20.

Łomża

Ul. Bema 21

18-400 Łomża

21.

Łódź

Ul. Piotrkowska 123

90-430 Łódź

Ul. Armii Krajowej 33B

94-046 Łódź

22.

Myszków

Ul. Stefana Wyszyńskiego 10

42-300 Myszków

23.

Nowa Sól

Ul. Wrocławska 4

67-100 Nowa Sól

24.

Olsztyn

Ul. Górna 1

10-040 Olsztyn

25.

Ostrołęka

Ul. 11 Listopada 80

07-410 Ostrołęka

26.

Ostrów Wielkopolski

Ul. Rynek 29

63-400 Ostrów Wielkopolski

Ul. Zębcowska 50

63-400 Ostrów Wielkopolski

27.

Poznań

Ul. Taczaka 17

61-819 Poznań

28.

Pruszków

Ul. Mechaników 1A

05-800 Pruszków

29.

Słupsk

Ul. Wojska Polskiego 2A/1

76-200 Słupsk

30.

Stargard

Ul. Piłsudskiego 24/2

73-110 Stargard

31.

Szczawno-Zdrój

Ul. Solicka 6

18-310 Szczawno-Zdrój

32.

Szczecin

Ul. Księcia Warcisława 27B

71-667 Szczecin

Ul. Wojska Polskiego 40

70-475 Szczecin

33.

Świdnica

Ul. Rynek 38

58-100 Świdnica

34.

Świnoujście

Ul. Bohaterów Września 9

72-600 Świnoujście

35.

Wałbrzych

Ul. Rynek 21

58-300 Wałbrzych

36.

Warszawa

Ul. Cybernetyki 15

02-677 Warszawa

Ul. Skoroszewska 11 lok.U7

02-495 Warszawa

37.

Wodzisław Śląski

Ul. Wałowa 2

44-300 Wodzisław Śląski

38.

Wysogotowo

Ul. Żytnia 1A

62-081 Wysogotowo

39.

Zawiercie

Ul. Sikorskiego 7

42-400 Zawiercie

40.

Zielona Góra

Ul. Jedności 48

65-018 Zielona Góra

41.

Żary

Ul. Bolesława Chrobrego 37

68-200 Żary