REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOKU SUSHI

1. Definicje

 1. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
 2. Organizator – firma Gastronom spółka cywilna Urszula Olechno , Mariusz Olechno, Piotr Olechno z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 7/1 , 15-089 Białystok , NIP 966 174 86 68
 3. Program – program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych –sieci sushi barów KOKU Sushi realizowany za pomocą ApliQkacji oraz Kart PCV
 4. Aplikacja – bezpłatny program o nazwie KOKU SUSHI obsługiwany przez telefony z systemem operacyjnym Android i IOS do pobrania ze sklepów : Google Play oraz App Store, umożliwiający uczestnictwo w programie. Aplikacja generuje i przyporządkowuje uczestnikowi jego unikalny kod kreskowy, który umożliwia zbieranie Punktów.
 5. Karta PCV – plastikowa karta z nadrukowanym unikalnym kodem kreskowym, który umożliwia zbieranie Punktów.
 6. Sushi bar – punkt gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęty Programem , należącym do sieci sushi barów KOKU SUSHI, w których właścicielem jest Organizator. Każdy sushi bar może być w każdym momencie trwania Programu wyłączony z Programu lub włączony do Programu przez Organizatora . Aktualna lista sushi barów objętych Programem znajdować się będzie na stronie internetowej o adresie www.kokusushi.pl w zakładce Sushi Bary .
 7. Uczestnik – klient sushi baru który pobrał i zainstalował Aplikację lub zarejestrował się na stronie www.kokusushi.pl
 8. Punkty – naliczane za zakup pozycji z karty menu objętych Programem za pomocą Aplikacji lub Karty PCV.

2. Postanowienia ogólne

 1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego obowiązki oraz prawa Uczestnika i Organizatora.
 2. Program rozpoczyna się w dniu wyznaczonym przez Organizatora i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim 1-miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu programu dokonane zostanie za pośrednictwem w sushi barów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej .
 3. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego regulaminu.
 4. Program łączy się z innymi promocjami .

3. Uczestnictwo w programie

 1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych , które, zarejestrowały się na stronie kokusushi.pl i odebrały Kartę PCV lub pobrały i zainstalowały Aplikację ,a także spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.
 2. Do korzystania z Aplikacji i posiadania karty PCV konieczne jest rejestracja za pomocą aktualnego adresu email.
 3. Do korzystania z Karty PCV konieczne jest podanie aktualnego adresu email oraz rejestracja na stronie lub poprzez Aplikację.
 4. Bez aktywacji konta nie będzie możliwe zbieranie Punktów.Podanie nieprawidłowego lub nieprawdziwego adresu email sprawi, że nie będzie możliwości zbierania Punktów , ponieważ konto nie będzie aktywowane.
 5. Rejestracja w Programie równoznaczna jest ze zgodą na przesyłanie informacji dotyczących programu lojalnościowego.
 6. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa , poprzez odinstalowanie Aplikacji i wyrejestrowanie się z Programu. Likwidacja konta równoznaczna jest z utratą wszystkich zebranych Punktów. Po likwidacji konta nie będzie możliwości rejestracji na ten sam email ponownie.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programie na osobę trzecią . Uczestnik bierze udział w Programie osobiście . Wyłączne jest działanie Uczestnika bez pośrednictwa przedstawiciela.
 8. W przypadku powzięcia przez organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości zbierania oraz wykorzystania Punktów. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o blokadzie zbieranie Punktów za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając jednocześnie adres email do osoby od której Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące okoliczności blokady w zbieraniu Punktów.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie , jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postepowaniem niniejszego regulaminu.

4. Zasady Programu

 1. Uczestnik bierze udział w Programie instalując Aplikację na swoim telefonie i rejestrując się lub rejestrując się przez stronę www.kokusushi.pl
 2. Naliczanie Punktów wymaga okazania przez Uczestników unikalnego kodu kreskowego widniejącego na Karcie PCV lub w Aplikacji pracownikowi Sushi Baru bezpośrednio po dokonaniu zamówienia i przed opłatą . Naliczenie polegać będzie na zeskanowaniu kodu kreskowego Użytkownika przez urządzenie w Sushi Barze.
 3. Naliczanie punktów przysługuje za zakup zamówienia z wyłączeniem napojów coli, lunchów , lunch bufet sushi , promocji „Rodzinna Niedziela” .
 4. Do każdej pozycji z karty menu przypisane są punkty. Jeden punkt otrzymany po zakupie odpowiada 0,02 zł którego można użyć przy odjęciu od sumy kolejnego zamówienia.
 5. Uczestnik może sprawdzić saldo uzbieranych Punktów w Programie w każdym momencie jego trwania za pomocą Aplikacji lub na stronie kokusushi.pl po zalogowaniu na swoje konto.
 6. Uczestnik ma możliwość otrzymania karty zniżkowej 10% po zebraniu 10000 Punktów, musi zgłosić tą chęć Organizatorowi w wybranym przez siebie Sushi Barze.
 7. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne nagrody nie przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 8. Nagrody w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

5. Aplikacja KOKU SUSHI

 1. Aplikacja jest własnością BXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Polowej 9A, 15-612 Białystok (Polska), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku – XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000440332, o nr NIP: 542-322-83-45, o nr REGON: 200744131 i bezpłatnie udostępniona jest Uczestnikowi w związku z Programem. Jeden Uczestnik może jednokrotnie zainstalować Aplikację .
 2. Aplikacja może być wykorzystywana na potrzeby Programu i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Reklamacje

 1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z przyczyn niezależnych od niego Uczestnik utraci zebrane dotychczas Punkty.
 2. Punkty naliczane są każdorazowo przy zakupie – nie istnieje możliwości naliczenia Punktów na podstawie paragonu, nawet w przypadku niezależnym od obydwu stron jak np. awaria internetu, awaria aplikacji, awaria sprzętu do skanowania.
 3. W sytuacjach spornych prosimy kierować swoje uwagi na adres : magdalena.m@kokusushi.pl
 4. Organizator rozpatrzy przedstawioną sytuacje w ciągu 21 dni od daty otrzymania wiadomości.

 REGULAMIN KART RABATOWYCH KOKU SUSHI
wydanych przez jednego z właścicieli sushi barów KOKU SUSHI na terenie Polski.

 1. Karta Rabatowa KOKU SUSHI zwana dalej Kartą, wydana przez właścicieli sushi barów KOKU SUSHI, zwanych dalej Wydawcami uprawnia do skorzystania z rabatu w wybranych sushi barach KOKU SUSHI na terenie Polski , kórych wykaz zajduje się w załączniku numer 1 .
 2. Karta upoważnia do otrzymania rabatu w sushi barach KOKU SUSHI o wartości 10% lub 20% naliczonego od końcowej wartości zamówienia zgodnie z rabatem wskazanym na karcie.
 3. Karta zacznie funkcjonować w momencie gdy zarejestrujemy się poprzez ściągnięcie aplikacji KOKU SUSHI lub na stronie www.kokusushi.pl i przekażemy chęć użytkowania Wydawcy karty.
 4. Rabat nie obejmuje pozycji z menu aktualnie objętych promocją, LUNCHY, LUNCH BUFET SUSHI, RODZINNYCH NIEDZIELI , napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych oraz zamówień na wynos z dowozem.
 5. Karta nie jest kartą płatniczą, a udzielonego w ramach jej użytkowania rabatu nie można wymienić na gotówkę.
 6. Kartę należy okazać kelnerowi w momencie wyboru formy płatności przed dokonaniem płatności za złożone zamówienie, w przypadku nieokazania Karty przed dokonaniem płatności, sushi bar ma prawo odmówić udzielenia rabatu.
 7. Sushi bar ma prawo odmówić realizacji rabatu w wypadku:
  dezaktywacji Karty, bez względu na przyczynę dezaktywacji karty,
  braku technicznej możliwości realizacji, niezależnej od Wydawcy, w szczególności braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
  uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zawartych na Karcie kodu kreskowego
  nieokazaniu Karty kelnerowi przed dokonaniem płatności za złożone zamówienie.
 8. Użytkownik Karty nie ma prawa użyczania jej osobom trzecim.
 9. Niniejszy regulamin jest dostępny w sushi barach KOKU SUSHI, siedzibie Wydawców oraz na stronie internetowej www.kokusushi.pl
 10. Wydawcy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Ewentualnie zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia ich przez Wydawców na stronie internetowej www.kokusushi.pl
 11. W momencie zgubienia karty lub jej uszkodzenia istnieje możliwość wydania nowej karty . Należy się zgłosić do Wydawcy karty w wybranym sushi barze KOKU SUSHI.
 12. Korzystanie z Karty Rabatowej KOKU SUSHI oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Załącznik numer 1 – Wykaz sushi barów KOKU SUSHI na terenie Polski