REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOKU SUSHI

1. Definicje

 1. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
 2. Organizator – firma Gastronom spółka cywilna Urszula Olechno , Mariusz Olechno, Piotr Olechno z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 7/1 , 15-089 Białystok , NIP 966 174 86 68
 3. Program – program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych –sieci sushi barów KOKU Sushi realizowany za pomocą ApliQkacji oraz Kart PCV
 4. Aplikacja – bezpłatny program o nazwie KOKU SUSHI obsługiwany przez telefony z systemem operacyjnym Android i IOS do pobrania ze sklepów : Google Play oraz App Store, umożliwiający uczestnictwo w programie. Aplikacja generuje i przyporządkowuje uczestnikowi jego unikalny kod kreskowy, który umożliwia zbieranie Punktów.
 5. Karta PCV – plastikowa karta z nadrukowanym unikalnym kodem kreskowym, który umożliwia zbieranie Punktów.
 6. Sushi bar – punkt gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęty Programem , należącym do sieci sushi barów KOKU SUSHI, w których właścicielem jest Organizator. Każdy sushi bar może być w każdym momencie trwania Programu wyłączony z Programu lub włączony do Programu przez Organizatora . Aktualna lista sushi barów objętych Programem znajdować się będzie na stronie internetowej o adresie www.kokusushi.pl w zakładce Sushi Bary .
 7. Uczestnik – klient sushi baru który pobrał i zainstalował Aplikację lub zarejestrował się na stronie www.kokusushi.pl
 8. Punkty – naliczane za zakup pozycji z karty menu objętych Programem za pomocą Aplikacji lub Karty PCV.

2. Postanowienia ogólne

 1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego obowiązki oraz prawa Uczestnika i Organizatora.
 2. Program rozpoczyna się w dniu wyznaczonym przez Organizatora i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim 1-miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu programu dokonane zostanie za pośrednictwem w sushi barów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej .
 3. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego regulaminu.
 4. Program łączy się z innymi promocjami .

3. Uczestnictwo w programie

 1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych , które, zarejestrowały się na stronie kokusushi.pl i odebrały Kartę PCV lub pobrały i zainstalowały Aplikację ,a także spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.
 2. Do korzystania z Aplikacji i posiadania karty PCV konieczne jest rejestracja za pomocą aktualnego adresu email.
 3. Do korzystania z Karty PCV konieczne jest podanie aktualnego adresu email oraz rejestracja na stronie lub poprzez Aplikację.
 4. Bez aktywacji konta nie będzie możliwe zbieranie Punktów.Podanie nieprawidłowego lub nieprawdziwego adresu email sprawi, że nie będzie możliwości zbierania Punktów , ponieważ konto nie będzie aktywowane.
 5. Rejestracja w Programie równoznaczna jest ze zgodą na przesyłanie informacji dotyczących programu lojalnościowego.
 6. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa , poprzez odinstalowanie Aplikacji i wyrejestrowanie się z Programu. Likwidacja konta równoznaczna jest z utratą wszystkich zebranych Punktów. Po likwidacji konta nie będzie możliwości rejestracji na ten sam email ponownie.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programie na osobę trzecią . Uczestnik bierze udział w Programie osobiście . Wyłączne jest działanie Uczestnika bez pośrednictwa przedstawiciela.
 8. W przypadku powzięcia przez organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości zbierania oraz wykorzystania Punktów. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o blokadzie zbieranie Punktów za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając jednocześnie adres email do osoby od której Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące okoliczności blokady w zbieraniu Punktów.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie , jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postepowaniem niniejszego regulaminu.

4. Zasady Programu

 1. Uczestnik bierze udział w Programie instalując Aplikację na swoim telefonie i rejestrując się lub rejestrując się przez stronę www.kokusushi.pl
 2. Naliczanie Punktów wymaga okazania przez Uczestników unikalnego kodu kreskowego widniejącego na Karcie PCV lub w Aplikacji pracownikowi Sushi Baru bezpośrednio po dokonaniu zamówienia i przed opłatą . Naliczenie polegać będzie na zeskanowaniu kodu kreskowego Użytkownika przez urządzenie w Sushi Barze.
 3. Naliczanie punktów przysługuje za zakup zamówienia z wyłączeniem napojów coli, lunchów , lunch bufet sushi , promocji „Rodzinna Niedziela” .
 4. Do każdej pozycji z karty menu przypisane są punkty. Jeden punkt otrzymany po zakupie odpowiada 0,02 zł którego można użyć przy odjęciu od sumy kolejnego zamówienia.
 5. Uczestnik może sprawdzić saldo uzbieranych Punktów w Programie w każdym momencie jego trwania za pomocą Aplikacji lub na stronie kokusushi.pl po zalogowaniu na swoje konto.
 6. Uczestnik ma możliwość otrzymania karty zniżkowej 10% po zebraniu 10000 Punktów, musi zgłosić tą chęć Organizatorowi w wybranym przez siebie Sushi Barze.
 7. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne nagrody nie przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 8. Nagrody w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

5. Aplikacja KOKU SUSHI

 1. Aplikacja jest własnością BXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Polowej 9A, 15-612 Białystok (Polska), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku – XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000440332, o nr NIP: 542-322-83-45, o nr REGON: 200744131 i bezpłatnie udostępniona jest Uczestnikowi w związku z Programem. Jeden Uczestnik może jednokrotnie zainstalować Aplikację .
 2. Aplikacja może być wykorzystywana na potrzeby Programu i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Reklamacje

 1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z przyczyn niezależnych od niego Uczestnik utraci zebrane dotychczas Punkty.
 2. Punkty naliczane są każdorazowo przy zakupie – nie istnieje możliwości naliczenia Punktów na podstawie paragonu, nawet w przypadku niezależnym od obydwu stron jak np. awaria internetu, awaria aplikacji, awaria sprzętu do skanowania.
 3. W sytuacjach spornych prosimy kierować swoje uwagi na adres : magdalena.m@kokusushi.pl
 4. Organizator rozpatrzy przedstawioną sytuacje w ciągu 21 dni od daty otrzymania wiadomości.

 REGULAMIN KART RABATOWYCH KOKU SUSHI

wydanych przez jednego z właścicieli sushi barów KOKU SUSHI na terenie Polski .

 1. Karta Rabatowa KOKU SUSHI zwana dalej Kartą, wydana przez właścicieli sushi barów KOKU SUSHI, zwanych dalej Wydawcami uprawnia do skorzystania z rabatu w wybranych sushi barach KOKU SUSHI na terenie Polski , kórych wykaz zajduje się w załączniku numer 1 .
 2. Karta upoważnia do otrzymania rabatu w sushi barach KOKU SUSHI o wartości 10% lub 20% naliczonego od końcowej wartości zamówienia zgodnie z rabatem wskazanym na karcie.
 3. Karta zacznie funkcjonować w momencie gdy zarejestrujemy się poprzez ściągnięcie aplikacji KOKU SUSHI lub na stronie www.kokusushi.pl i przekażemy chęć użytkowania Wydawcy karty.
 4. Rabat nie obejmuje pozycji z menu aktualnie objętych promocją, LUNCHY, LUNCH BUFET SUSHI, RODZINNYCH NIEDZIELI , napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych oraz zamówień na wynos z dowozem.
 5. Karta nie jest kartą płatniczą, a udzielonego w ramach jej użytkowania rabatu nie można wymienić na gotówkę.
 6. Kartę należy okazać kelnerowi w momencie wyboru formy płatności przed dokonaniem płatności za złożone zamówienie, w przypadku nieokazania Karty przed dokonaniem płatności, sushi bar ma prawo odmówić udzielenia rabatu.
 7. Sushi bar ma prawo odmówić realizacji rabatu w wypadku:
  dezaktywacji Karty, bez względu na przyczynę dezaktywacji karty,
  braku technicznej możliwości realizacji, niezależnej od Wydawcy, w szczególności braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
  uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zawartych na Karcie kodu kreskowego
  nieokazaniu Karty kelnerowi przed dokonaniem płatności za złożone zamówienie.
 8. Użytkownik Karty nie ma prawa użyczania jej osobom trzecim.
 9. Niniejszy regulamin jest dostępny w sushi barach KOKU SUSHI, siedzibie Wydawców oraz na stronie internetowej www.kokusushi.pl
 10. Wydawcy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Ewentualnie zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia ich przez Wydawców na stronie internetowej www.kokusushi.pl
 11. W momencie zgubienia karty lub jej uszkodzenia istnieje możliwość wydania nowej karty . Należy się zgłosić do Wydawcy karty w wybranym sushi barze KOKU SUSHI.
 12. Korzystanie z Karty Rabatowej KOKU SUSHI oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Załącznik numer 1

Wykaz sushi barów KOKU SUSHI na terenie Polski

LP. Miasto Adres
1. Białystok

Ul. Sienkiewicza 3

15-432 Białystok

Ul. Kilińskiego 7/1

15-089 Białystok

Ul. Zachodnia 2/A3

15-345 Białystok

Ul. Antoniuk Fabryczny 11 lok.U5

15-762 Białystok

2. Bolesławiec

Ul. Piaskowa 20

59-700 Bolesławiec

Ul. Prusa 8

59-700 Bolesławiec

3. Częstochowa

Ul. Wieluńska 4

42-200 Częstochowa

4. Chojna

Ul. Ogrodowa 3/2B

74-500 Chojna

5. Gdańsk

Ul. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

6. Głogów

Ul. Rynek 75

67-200 Głogów

7. Gniezno

Ul. Rynek 20

62-200 Gniezno

8. Jastrzębie-Zdrój

Ul. Wielkopolska 1G

44-335 Jastrzębie-Zdrój

9. Jelenia Góra Ul. Solna
458-500 Jelenia Góra
10. Kalisz

Ul. Główny Rynek 5

61-800 Kalisz

11. Katowice

Ul. Gliwicka 57

41-853 Katowice

12. Komorniki

Ul. Młyńska 38

61-52 Komorniki

13. Kraków

Ul. Wrocławska 33 lok. LU3

30-011 Kraków

Ul. Piltza 43

30-392 Kraków

14. Legnica

59-220 Legnica

Ul. Wrocławska 27

59-220 Legnica

15. Leszno

Ul. Rynek 25

64-100 Leszno

16. Lubań

Włókiennicza 5c

59-800 Lubań

17. Lubin

Ul. Wileńska 8

59-300 Lubin

18. Lubliniec

Ul. Oleska 20

42-700 Lubliniec

19. Łomża

Ul. Bema 21

18-400 Łomża

20. Łódź

Ul. Piotrkowska 123

90-430 Łódź

21. Myszków

Ul. Stefana Wyszyńskiego 10

42-300 Myszków

22. Nowa Sól

Ul. Wrocławska 4

67-100 Nowa Sól

23. Ostrołęka

Ul. 11 Listopada 80

07-410 Ostrołęka

24. Ostrów Wielkopolski

Ul. Rynek 29

63-400 Ostrów Wielkopolski

Ul. Zębcowska 50

63-400 Ostrów Wielkopolski

25. Poznań

Ul. Taczaka 17

61-819 Poznań

26. Pruszków

Ul. Mechaników 1A

05-800 Pruszków

27, Słupsk

Ul. Wojska Polskiego 2A/1

76-200 Słupsk

28. Stargard

Ul. Piłsudskiego 24/2

73-110 Stargard

29. Szczawno-Zdrój

Ul. Solicka 6

17-310 Szczawno-Zdrój

30. Szczecin

Ul. Wojska Polskiego 40

70-475 Szczecin

Ul. Warcisława 27b

71-667 Szczecin

31. Świdnica

Ul. Rynek 38

58-100 Świdnica

32. Świnoujście

Ul. Bohaterów Września 9

72-600 Świnoujście

33. Wałbrzych

Ul. Rynek 21

58-300 Wałbrzych

34. Warszawa

Ul. Cybernetyki 15

02-677 Warszawa

Ul. Skoroszewska 11 lok.U7

02-495 Warszawa

35. Wodzisław Śląski

Ul. Wałowa 2

44-300 Wodzisław Śląski

36. Wysogotowo

Ul. Żytnia 1A

62-081 Wysogotowo

37. Zielona Góra

Ul. Jedności 48

65-018 Zielona Góra

38 Żary

Ul. Bolesława Chrobrego 37

68-200 Żary

39. Szklarska Poręba

Ul. 1 maja 4

58-580 Szklarska Poręba