dla klienta indywidualnego, zwanego dalej nabywcą i/lub użytkownikiem

wydawanego przez lokal KOKU Sushi.

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera/bonu Nabywcy (na miejscu w lokalu) i do

przyjmowania go do realizacji w lokalu KOKU Sushi.

2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher/bon w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera/bonu (forma: gotówka, karta, przelew)

3. Voucher/bon może być realizowany wyłącznie w lokalu KOKU Sushi, w którym został zakupiony.

4. Voucher/bon może być zrealizowany w lokalu KOKU Sushi zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera/bonu lub do kwoty podanej na Voucherze/bonie na zakup towaru lub usługi w lokalu KOKU Sushi.

5. Voucher/bon nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

6. Voucher/bon może być zrealizowany kilka razy, do momentu wyczerpania środków na nim.

7. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za Voucher/bon, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera/bonu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do lokalu i z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera/bonu.

9. Termin ważności Vouchera/bonu widnieje na Voucherze/bonie. W przypadku gdy na voucherze/bonie nie widnieje data ważności, jego okres realizacji nie jest dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Użytkownik Vouchera/bonu zobowiązany jest do wykorzystania Vouchera/bonu w lokalu KOKU Sushi.

2. Lokal KOKU Sushi przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery/bony, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, oraz adres istniejącego lokalu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera/bonu lub zakres Vouchera/bonu jej nie obejmuje.

4. Lokal KOKU Sushi ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:

a) upłynął termin ważności Vouchera/bonu

b) uszkodzenia Vouchera/bonu uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze/bonie

c) zmienił się właściciel lokalu KOKU Sushi

 

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera/bonu otrzymuje dowód zakupu: paragon, paragon z NIP lub fakturę VAT.

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera/bonu będą rozpatrywane przez lokal KOKU Sushi na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.

3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest dowód zakupu (paragon, paragon z NIP, faktura VAT ) wydana przy zakupie Vouchera/bonu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera/bonu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera/bonu potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej lokalu pod adresem www.kokusushi.pl oraz w lokalu KOKU Sushi. Lokal ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.

4. Lokal zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie KOKU Sushi

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.